የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት አዋጅ መነሻ ክፍል 1 | ክፍል 2 | ክፍል 3 | ክፍል 4 | ክፍል 5 | ክፍል 6 | ክፍል 7

ለንግድ ዓላማ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት ማመልከቻ

የጀነቲክ ሀብትና የማህበረሰብ ዕዉቀት አርክቦት መብቶች አዋጅ ቁ.482/1998 እና ደንብ ቁ. 169/2ዐዐ1 መሠርት ጀነቲክ ሀብትን ለንግድ ዓላማ ለመጠቀም የሚፈልግ አመልካች ከዚህ በታች የተጠቀሱትን አሟልቶ ሊያቀርብ ይገባል፡፡

 1. ጠቅላላ መረጃ
  • የአርክቦት አመልካች (Natural/Legal Person) ስም፣ የተመዘገበ አድራሻ፣ የትምህርት መረጃ/ሙያ (Curriculum Vitae)፣ የድርጅት ማቋቋሚያ ሰነድ፤
  • ለማመልከቻው ትክክለኛነት ተጠያቂ የሚሆነው ሰው፣ ኃላፊነት፣ ሙሉ አድራሻ አና ፊርማ፤
 2. ዝርዝር መረጃ /ገንዘብ ነክ እና የቴክኒክ መርጃ/
  • የአርክቦት ኘሮጀክቱ በጀት፣ የአርክኮት ኘሮጀክቱን የደገፉ ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ዝርዝር፤
  • የጀነቲክ ሀብቱ ሳይንሰዊ መረጃ (Scientific name)፤
  • የጀነቲክ ሀብቱ/ ውጤት (Genetic Resource/derivatives)፣ የሚሰጠው/ወደፊት ሊሰጥ የሚችለው ጠቀሜታ፤
  • የጀነቲክ ሀብቱ ሊሰበሰብ የታሰበበት አካባቢ እና ሌሎች ሊገኝ የሚችልባቸው አካባቢዎች ዝርዝር (የሚታወቅ ከሆነ)፤
  • ለማርከብ የተፈለገው ጀነቲክ ሀብት መግለጫ /ሕብረ ህዋስ፣ ዘር፣ ቅጠል፣ ወዘተ
  • የሚሰበሰበው ጀነቲክ ሀብት መጠን /በኪሎ ግራም፣ ሊትር፣ ወዘተ/፤
  • ከጀነቲክ ሀብቱ ጋር ተያይዞ የሚገኘው የማህበረሰብ ዕውቀት (ካለ)፤
  • አርክቦት የሚፈጸምበት የጀነቲክ ሀብት የሚገኘው በኢዘቦታ ከሆነ፣ የጀነቲክ ሀብቱን ይዞ የሚገኘው ተቋም ማንነት፤
  • የጀነቲክ ሀበቱ ሊውል የታሰበበት ጠቀሜታ/ዓላማ፤
  • የምርምሩ ዓይነትና ጥልቀት፣ ጥቅም ላይ የሚዉለዉ የባለሙያና የመሣሪያ ዓይነት፤
  • ከምርምሩ የሚጠበቀው ዉጤትና ምርምሩ የሚወስደው ጊዜ /በግምት/፤
  • የምርምሩና የማልማት ሥራው የሚካሄዱባቸው ቦታዎች፤
  • ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች በምርምሩ ውስጥ የሚሳተፉ ከሆነ የሚሳተፉበት ሁኔታ እና የተሳትፏቸዉ መጠን፣
  • በምርምሩ ውስጥ ሊሳተፉ እና ሂደቱን ሊቆጣጠሩ የሚችሉ ኢትዮጵያዊያን ተቋማት እነማን እንደሆኑ /ሊታወቅ የሚችል ከሆነ/፤
  • የጀነቲክ ሀብቱ/ውጤቱ መጀመሪያ እና በቀጣይነት ሊወሰድ የሚችልባቸው ቦታዎች፤
  • የአርክቦት አመልካቹ የዉጭ ሀገር ዜጋ ከሆነ፣ ከሀገሩ መንግሥት ሥልጣን ያለዉ አካል አመልካቹ የአርክቦት ፈቃድ ቢሰጠው የአርክቦት ግዴታዎች በዚያ ሀገር የሚያስከብርና የሚያስፈጽም መሆኑን የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ማቅረብ የሚችል፤
  • ለሀገሪቱ ወይም ለሚመለከተው የአካባቢ ማህበረሰብ ያስገኛል ተብሎ የታሰበው ወይም ሊያስገኝ የሚችለው ኢኮኖሚያዊ፣ ቲክኖጂ፣ ሳይንሳዊ፣ አካበቢያዊ ወይም ሌሎች ማናቸውም ጥቅሞች ሊያካትት ይገባል፡፡

  ለበለጠ መረጃ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት አድራሻዎች ማግኘት ይችላሉ፡፡
  ኢ-ሜይል፡ info@ebi.gov.et
  Tel: +251-11-6612244
  ፋክስ፡ +251-11-6613722
  አዲስ አበባ